Iceland

Institute of Freshwater Fisheries – Reykjavík
Taekniskolinn – Reykjavik